ESERA Travel Awards 2021

Angela Google (travel grant, up to 1000 euro)

Theila Smith (professional development grant, up to 500 euro)

Athanasia Kokolaki (travel grant, up to 1000 euro)

Betzabe Torres Olave (travel grant, up to 1000 euro)